1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Între

SC………….. SRL cu sediul in ……………………………….., CUI …………………….., număr de înmatriculare la Registrul Comerțului ………………………., reprezentată de  către …………………….., în calitate de Administrator, denumită in continuare “Prestator”, și

Dl./Dna. …………………………., cu domiciliul în ……………………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………, CNP…………………………..denumit în continuare “Beneficiar”,

menționate în continuare “părți”, a intervenit următorul contract.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de instruire de către Prestator Beneficiarului, respectiv furnizarea cursului ”………….”, în schimbul plății de către Beneficiar a unui onorariu stabilit în baza prezentului contract. Programa cursului se va constitui în Anexa nr. 1 la prezentul contract, ce face parte integrantă din acesta.

2.2. Cursul se desfășoară în mediu online, prin participarea la un număr de …….. ședințe live, punerea la dispoziție a unui număr de …….. ședințe înregistrate, punerea la dispoziție a materialelor scrise, și consiliere prin grupul de comunicații înființat de către Prestator.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și încetează la data finalizării cursului, dar nu mai târziu de 6 luni de la data semnării acestuia.

3.2. Durata cursului este de …….. zile lucrătoare consecutive, câte …….. ore/zi.

3.3. Data începerii cursului este …………

3.4. In  cazul  amânarii  seriei  de  curs,  Beneficiarul  va  fi  anunţat  cu  minim  3  zile lucrătoare înainte  de  începerea  cursului și se va stabili o nouă dată de comun acord.

 1. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Prețul cursului este …………. lei, cu termen de plată la data menționată în factura proformă, și se achită prin transfer bancar în contul Prestatorului specificat în factura proformă. Până la încasarea integrală a prețului, Prestatorul este îndreptățit să nu execute niciuna dintre obligațiile stipulate în baza prezentului contract.

4.2. În situația în care Beneficiarul dorește să se retragă de la curs, după achitarea prețului, dar înainte de începerea cursului, se aplică următoarele reguli:

 1. a) dacă anunță pe Prestator cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului, prețul se va restitui integral;
 2. b) dacă anunță pe Prestator cu mai puțin de 3 zile calendaristice înainte de data începerii cursului, se va reține din prețul cursului un procent de 10%, reprezentând taxă de rezervare loc;
 3. c) în situații excepționale, ce pot fi probate cu documente justificative, Beneficiarul poate primi prețul integral al cursului chiar dacă anunță pe Prestator cu mai puțin de 3 zile calendaristice înainte de data începerii cursului; deciziile de restituire integrală a prețului în aceste situații se vor lua de la caz la caz, după analizarea fiecărei situații în parte.

4.3. În situația în care Beneficiarul dorește să se retragă de la curs, după data începerii cursului, prețul cursului se va restitui proporțional cu zilele de curs neefectuate.

4.4. Orice cerere de restituire a prețului cursului va fi adresată în scris secretariatului Prestatorului.

4.5. Restituirea prețului se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării cererii, în contul bancar comunicat de către Beneficiar.

4.6. Dacă Beneficiarul nu se poate prezenta la cursul menționat în prezentul contract, va putea participa la oricare curs din aceeași categorie care se va ține într-o perioadă de 12 luni de la data semnării prezentului contract, achitând eventuala diferență de  sumă datorată.

4.7. În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă la curs, fără a anunța pe Prestator, prețul cursului nu se restituie.

4.8. În cazul amânării seriei de curs din motive imputabile Prestatorului, fără a se putea conveni reprogramarea cursului, Beneficiarul are dreptul la restituirea integrală a prețului cursului.

 1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

5.1. Prestatorul are următoarele obligații:

 1. a) să organizeze procesul de instruire cu traineri specializați în tranzacționarea pe piețele financiare, cu respectarea programei anexă la prezentul contract;
 2. b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de instruire;
 3. c) să informeze de îndată pe Beneficiar în legătură cu orice impediment de orice natură, ce face imposibilă desfășurarea cursului în termenele și condițiile prevăzute în prezentul contract;
 4. d) să pună la dispoziția Beneficiarului suportul de curs și orice alte materiale informative;
 5. e) să restituie integral prețul cursului în situația prevăzută în paragraful 4.8;
 6. f) să restituie prețul cursului la cererea Beneficiarului, după cum este prevăzut la paragrafele 4.2-4.5;
 7. g) să respecte confidențialitatea datelor personale ale Beneficiarului.

5.2. Beneficiarul are următoarele obligații:

 1. a) să achite integral prețul cursului;
 2. b) să fie prezent la timp la curs, orice pierdere a informațiilor cauzată întârzierii sau absenței Beneficiarului nefiind imputabilă Prestatorului;
 3. c) să respecte regulile de desfășurare a cursului, să aibă un comportament civilizat față de trainer și față de colegii de grupă;
 4. d) să manifeste un rol activ în cadrul cursurilor organizate de Prestator, să își însușească informatiile comunicate și tematica puse la dispoziție de către Prestator;
 5. e) să solicite trainerului clarificarea tuturor informațiilor și a aspectelor neclare;
 6. f) să nu înregistreze ședințele de instruire prin orice mijloace tehnice audio-video; să nu difuzeze unor terțe persoane materialele video sau scrise puse la dispoziție de către Prestator;
 7. g) să accepte înregistrarea ședințelor de instruire de către Prestator, în scop didactic şi pentru uzul exclusiv al acestuia.
 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

6.1. Informațiile, opiniile, comentariile sau materialele prezentate în cadrul cursului sau în ședințele de consultații suplimentare nu sunt și nu pot fi considerate sfaturi de investiții, nu pot fi considerate recomandări de cumpărare, vânzare sau acumulare a unui anumit instrument financiar.

6.2. Considerăm că este normal să vă avertizăm cu privire la riscurile ridicate pe care le implică tranzacționarea și investițiile în instrumente financiare (acțiuni, indici bursieri, mărfuri, valute și alte produse financiare derivate). Prioritar este să înțelegeți toate riscurile implicate și să luați în calcul nivelul de experiență și situația dumneavoastră financiară. Performanțele din trecut ale instrumentelor financiare nu reprezintă garanții ale performanțelor viitoare.

6.3.Anterior semnării prezentului contract, Beneficiarului a fost informat că Prestatorul nu este organizat ca o societate de servicii de investiţii financiare (SSIF) și nu desfășoară asemenea activități sau orice alte activități similare/conexe. De asemenea, Beneficiarul a fost informat că activitatea Prestatorului nu intră sub incidența Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, act normativ care transpune în legislația română Directiva UE nr. 65/2014 privind piețele de instrumente financiare (MiFID II), a Regulamentului UE nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR), Regulamentului comun ASF/BNR nr. 10/4/2018, care asigură transpunerea Directivei 593/2017. Beneficiarul semnează în cunoștință de cauză, acceptă acest fapt și declară că nu va solicita sfaturi și recomandări investiționale/de tranzacționare, orice discuții pe această temă în cadrul seminarelor/ cursurilor, dar și după finalizarea acestora, având caracter educațional și/sau informativ, fără a obliga în vreun fel Prestatorul și angajații/colaboratorii săi.

VII. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

7.1. Toate drepturile decurgând din proprietatea intelectuală asupra cursurilor, precum şi a  oricarui  material  scris, audio, video sau software folosit de Prestator în  procesul  de  instruire  aparţin Prestatorului sau titularului acestor drepturi.

7.2. Este interzisă orice reproducere, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor menţionate anterior. În cazul în care Beneficiarul  încalca aceasta obligaţie, el va răspunde în conditţile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

VIII. DATELE CU CARACTER PERSONAL

8.1. Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul își dă acordul pentru utilizarea datelor  cu caracter personal ale sale, astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, în orice modalitate (scris, electronic etc) si pentru utilizarea lor în toate sistemele Prestatorului, necesare în vederea executării prezentului contract, pe toată durata și ulterior incetării acestuia conform legislației în vigoare.

 1. FORȚA MAJORĂ

9.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

9.2. În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forţă majoră, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.

9.3. În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forţă majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, pentru perioada la care a participat la ședințele de instruire.

 

 1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.

10.2. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

 1. a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
 2. b) prin acordul de voinţă al părţilor;
 3. c) prin reziliere.

11.2. În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.

11.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

11.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

XII. CLAUZE SPECIALE

Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Părţile declară că între ele nu a mai intervenit nici o altă întelegere şi ca prezentul contract este singurul contract intervenit între Prestator şi Beneficiar.

13.2. Orice alte declaraţii/acorduri anterioare, indiferent dacă sunt în forma scrisă sau orală, nu  produc  nici  un  fel  de efecte juridice între părți decât în măsura în care ele sunt incluse şi în prezentul contract.

13.3. Părţile se obligă să nu transmită în nici un fel, către terţe persoane, drepturile şi obligaţiile sale rezultând din prezentul contract.

13.4. Părţile din prezentul contract se obligă să nu transmită în nici un fel, către terţe persoane, drepturile şi obligaţiile sale rezultând din acesta, decât  cu acordul scris al ambelor părți.

13.5. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Fiind incheiat la distanță, prezentul contract se consideră a fi semnat de către Beneficiar de la data comunicării lui de către Prestator, prin mijloace electronice.